Raad van Toezicht

Arc

De stichting kent een Raad van Toezicht (RvT) die tot taak heeft toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur (CvB) en op de gang van zaken binnen de stichting. De taken van RvT en CvB zijn specifiek omschreven in de Statuten, het Bestuursreglement en het Reglement intern toezicht. In het Bestuursreglement wordt ook de verhouding geregeld tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht van de stichting Gooise Scholen Federatie bestaat uit de volgende personen:

Dhr. prof. dr. P.R.J. Simons, voorzitter
Dhr. B.W.R.M. Bruijns
Mw. drs. R.M. Kooistra
Mw. drs. J. Rutten
Dhr. drs. P.H.J. Vrancken

Contact
Contacten met leden van de Raad van Toezicht lopen via het directiesecretariaat van de Gooise Scholen Federatie:
Raad van Toezicht
p/a Gooise Scholen Federatie
Postbus 171
1250 AD Laren
T 035 692 67 00
E info@gsf.nl

Overzicht (neven-)functies van de leden