Privacyverklaring

Arc

Inhoud privacyverklaring

De scholen en ondersteunende diensten van de Stichting Gooise Scholen Federatie (hierna GSF) gaan zorgvuldig om met de privacy van persoonsgegevens van onze leerlingen, ouders/verzorgers, collega’s en andere betrokken. GSF gebruikt persoonsgegevens om onderwijs te kunnen verzorgen en om aan haar wettelijke en contractuele verplichtingen te kunnen voldoen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd.

Privacybeleid

GSF verwerkt, beheert en beveiligt persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. Wij willen onze leerlingen een veilige leeromgeving bieden, willen ouders op een veilige manier bij het leren van hun kind betrekken en voor onze medewerkers een privacy veilige werkplek realiseren. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving (waaronder de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming) aan ons stelt. Hoe wij aan deze eisen voldoen hebben wij vastgelegd in ons Privacyreglement. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt wanneer dit noodzakelijk is en uitsluitend door de functionarissen die noodzakelijkerwijs toegang moeten hebben tot de gegevens.

Persoonsgegevens, doel verwerking en grondslag

GSF gebruikt persoonsgegevens als dat nodig is om het onderwijs te verzorgen aan onze leerlingen, om ouders te kunnen betrekken bij het onderwijs, de arbeidsovereenkomst met onze medewerkers uit te kunnen voeren en uitvoering te kunnen geven aan andere overeenkomsten. Ook kunnen uw gegevens verwerkt worden indien GSF en/of een derde hier een gerechtvaardigd belang bij hebben. Onze verwerkingsregisters bevatten alle verwerkingen, en het doel en de grondslag van de verwerking. Als wij gegevens verwerken op grond van door u gegeven toestemming, heeft u het recht deze toestemming op ieder gewenst moment weer in te trekken.

Beveiligen, bewaren en minimalisatie

GSF neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid. De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Persoonsgegevens waar geen bewaartermijn voor is vastgesteld, worden verwijderd wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. De GSF verwerkt uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld.

Derden

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, doen wij dit uitsluitend als u (1) daar toestemming voor heeft gegeven, (2) dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben, (3) als de wet dit van ons vraagt,         (4) voor de vervulling van een taak van algemeen belang of (5) van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan GSF is opgedragen. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van ons worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook daar goed zijn beveiligd. Wij delen gegevens met leveranciers, andere scholen, het samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs (Qinas), gemeenten en de Rijksoverheid, maar alleen indien dit nodig is voor het realiseren van de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Informatie en rechten

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en u heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u in voorkomende gevallen aan de school vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen.

Aanpassen privacyverklaring en contactgegevens

Dit is de privacyverklaring van de GSF. De GSF kan deze privacyverklaring aanpassen.

Mocht u vragen hebben over ‘privacy en veiligheid’ kunt u contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming, dhr. F. Smit       (e-mailadres: privacy@gsf.nl).