Missie

Arc

De Gooise Scholen Federatie verzorgt onderwijs op algemeen bijzondere grondslag. Wij stellen ons ten doel toekomstgericht onderwijs te verzorgen dat leerlingen goed voorbereidt op vervolgonderwijs of arbeidsmarkt, alsmede op een actieve deelname aan het maatschappelijk leven. Het onderwijs wordt gegeven zonder onderscheid naar ras, sekse of nationaliteit en met respect voor godsdienst of levensovertuiging.

Aan het onderwijs worden voortdurend nieuwe eisen gesteld en de beleidsruimte neemt geleidelijk toe.