Afmelding bij ziekte en verlofaanvragen

Arc

Wanneer een leerling door ziekte of om een andere reden niet naar school kan komen, dan verwachten we dat één van de ouders dat tussen 08.00 en 09.00 uur telefonisch doorgeeft op het speciale nummer om leerlingen ziek te melden. Buiten dit tijdstip kunt ook ook een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat. Spreek dan duidelijk de voornaam, achternaam en klas van uw kind in.

  • Verzuim/ziekmelding: 035-8003273

Dat geldt ook voor leerlingen die al 18 jaar (of ouder) zijn. Een meerderjarige leerling kan zich dus niet zelf ziek melden, behalve als hij zelfstandig woont. Op de eerste dag dat de leerling daarna weer op school is, levert hij een briefje van de ouders in, waarin staat hoe lang hij ziek of afwezig is geweest. Wanneer een leerling met regelmaat wordt ziek gemeld kan school een rol spelen bij het aanpakken van de problematiek. Een leerling doorverwijzen voor een afspraak met de jeugdarts van de GGD behoort dan tot onze mogelijkheden.

Afwezig tijdens een proefwerk

Wanneer een leerling door ziekte een proefwerk heeft gemist, neemt hij zo snel mogelijk zelf het initiatief een afspraak te maken met de docent om deze in te halen op een van de daarvoor bestemde inhaalmomenten.

Afspraken met een dokter, orthodontist, fysiotherapeut, e.d. zijn in principe geen geldige reden om een proefwerk niet te maken. Indien een dergelijke afspraak echt niet verplaatst kan worden, moet in overleg met de docent en/of de afdelingsleider afgesproken worden dat de leerling het proefwerk op dezelfde dag één of meerdere lesuren eerder of later maakt. Bij schoolexamens in de bovenbouw is dit niet mogelijk.

Als een leerling bij een toets afwezig is en niet door zijn ouders vooraf is ziek gemeld, wordt het cijfer 1 toegekend.

Medische afspraak of orthodontist

Het spreekt vanzelf dat iedereen alle lessen bijwoont. In alle klassen worden elke les de absenten bijgehouden via SOMtoday.
Als er een dringende reden is (bijvoorbeeld een medische afspraak) is om één of meer lessen te verzuimen, dan moet dat vooraf, schriftelijk (via gl-absenties@gsf.nl) of telefonisch worden gemeld bij de verzuimcoördinator, mevrouw Van Eis. Zij is van maandag t/m donderdag aanwezig. Op vrijdag neemt de loge de melding op.

Wij dringen erop aan dat afspraken voor de orthodontist zo veel mogelijk buiten schooltijd worden gemaakt of anders op afwisselende tijdstippen. Leerlingen moeten in principe tot en met 17.00 uur beschikbaar zijn voor schooltaken.

Aanvragen bijzonder verlof

Een verzoek voor bijzonder verlof wordt altijd gericht aan de afdelingsleider. In de jaargids online vindt u hierover meer informatie onder praktische zaken.

Aanvraag verlof voor studiekeuzeactiviteit

Wanneer een studiekeuzeactiviteit (bijvoorbeeld een open dag of meeloopdag) onder schooltijd valt, mogen ouders/verzorgers daar verlof voor aanvragen voor hun kind. Voor havo bovenbouw mailt u de decaan de heer J. Mittendorff jmittendorff@gsf.nl of (vanaf 1 februari) de afdelingsleider de heer G. Hagmolen of ten Have is ghagmolen@gsf.nl. De aanvraag voor de afdeling vwo bovenbouw gaat via het digitale aanvraagformulier. Graag zien wij de aanvraag minimaal een week van te voren tegemoet. Voor vragen kunt u terecht bij mevrouw A. Burzer (aburzer@gsf.nl), decaan vwo.

Ongeoorloofde absentie

Als een leerling in de onderbouw zonder reden het 1e of 2e uur afwezig blijkt te zijn, wordt diezelfde morgen naar huis gebeld. Als een leerling gespijbeld heeft, moet hij in ieder geval de gemiste tijd na afloop van de schooldag (dus niet in tussenuren) dubbel inhalen op een door de afdelingsleider aangegeven tijdstip. Bij herhaaldelijk missen van de lessen zonder geldige reden worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek op school en kunnen aanvullende maatregelen door de afdelingsleider genomen worden. Bovendien wordt het RBL (Regionaal Bureau Leerlingzaken) op de hoogte gesteld.

Meer weten? Neem dan contact op met:

Melding absentie leerling

Melding absentie leerling

Verzuimcoördinator
Mw. E. van Eis

Mw. E. van Eis

Verzuimcoördinator
Dhr. drs. G. Hagmolen of ten Have (vanaf 1 februari)

Dhr. drs. G. Hagmolen of ten Have (vanaf 1 februari)

Afdelingsleider Havo leerjaar 3, 4 en 5
Mw. drs. H.A. Burzer

Mw. drs. H.A. Burzer

Decaan Vwo